Integrált szülő-csecsemő konzultáció (Hédervári-Heller és Németh) szakirányú továbbképzési szak

A szak szaklétesítésének Oktatási Hivatali regisztrációs száma: OH-FHF/1088-4/2009. A szak a 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján került kidolgozásra.

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció egy komplex, tudományosan megalapozott prevenciós-intervenciós módszer a kora gyermekkori regulációs zavarok és kapcsolati nehézségek kezelésére, enyhítésére.
Széles körben, a gyermekellátás minden területén sikeresen alkalmazható.A kora gyermekkori regulációs zavarok megelőzése, felismerése és kezelése eddig nem kielégítően megoldott problémának tekinthető Magyarországon, hiszen ezek a zavarok főként az egészségügyi ellátás keretében jelennek meg akkor, amikor a probléma már súlyossá nőtte ki magát (pl. orvosi ellátást igényel). E komplex problémakörnek a megoldása (korai felismerés, megelőzés, illetve speciális, a kapcsolatra irányuló intervenció) interdiszciplináris és speciális szakmai felkészültséget igényel. Bizonyos posztgraduális (szakpszichológusi,
pszichoterápiás, illetve szakorvosi) képzéseknek része e problémakör vagy ennek részei , azonban az egységes, a problémakör komplexitását figyelembe vevő tematikus szakirányú képzés csak 2010 óta létezik a magyar felsőoktatásban.A képzés célja:

  1. A kora gyermekkori egészséges fejlődéssel, illetve a klasszikus regulációs problémákkal kapcsolatos ismeretek átadása, megszilárdítása, és a kezelési lehetőségek szupervízióval történő gyakorlása a kisgyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek számára.
    2. A képzésben résztvevő hallgatók ismereteinek és kompetenciáinak megfelelően új szakma kialakítása és elterjesztése Magyarországon: a szülő-csecsemő konzultációs / terápiás tevékenységet folytató prevenciós és intervenciós munkakörök társadalmi elismertetése és támogatása (egészségügyi finanszírozás kérdésének megoldása), a lakosság számára megbízható és preferált segítő hálózat kialakítása.

A felvételit a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara évenként felváltva hirdeti meg.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Szülő-csecsemő/kisgyermek konzulens

A képzési ideje 4 félév (120 kredit), formája a Semmelweis Egyetemen levelező, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán esti képzés. A képzési napok (havonta egy alkalommal) péntek és szombat.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományok
Költségtérítés: Önköltséges formában.

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett (BA) oklevél a következő képzési területeken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi és igazgatási tudományok.

A képzés kidolgozói és állandó oktatói:

Prof. Dr. Hédervári-Heller Éva (Berlin): egyetemi tanár, gyermek- és ifjúsági analitikus, integrált szülő-csecsemő konzulens és terapeuta, kötődéselméleti kutató, szupervizor

Dr. Németh Tünde (Budapest): gyermekgyógyász, pszichoterapeuta szakorvos, szülő-csecsemő konzulensi vezető oktató és terapeuta

A program elvégzésével a hallgatók a következő kompetenciákkal rendelkeznek:

– a végzett konzulensek a csecsemő- és kisgyermekkorra vonatkozó komplex egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai, valamint aktuális családszociológiai kérdések ismeretével rendelkeznek;
– az interdiszciplináris képzés – orvos, pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus, kisgyermeknevelő, gyógytornász, szociális munkás, gyermekjogi szakemberek stb. – az elméleti képzés mellett új minőséget hoz létre a gyakorlati tapasztalatok megosztása által, így a hallgatók képessé válnak interdiszciplináris megoldások gyakorlati alkalmazására;
– a szakemberek korszerű ismeretek birtokába kerülnek a csecsemő- és kisgyermekkor testi és lelki fejlődésének sajátosságairól, a kötődési kapcsolatok minőségéről kisgyermek és
felnőtt korban, a szülővé válás folyamatáról és a szülő-csecsemő kapcsolatban
jelentkező regulációs problémákról;
– a hallgatók képesek lesznek a kora gyermekkori regulációs zavarok – viselkedési zavarok –
időbeni felismerésére, az erre a területre kidolgozott, speciális interjú készítésére, hatékony intervenciók (tanácsadás, konzultáció) alkalmazására, dokumentáció készítésére.

Alkalmazási területek, az adott területen meghatározott kompetenciahatárok kereteinek
betartásával:
– Házi és kórházi gyermekrendelések: házi gyermekorvosok, szakorvosok, védőnők, dietetikusok, gyógytornászok stb.;
– Bölcsődék, bölcsődei játszócsoportok, óvodák: kisgyermeknevelők, bölcsődei szakemberek, óvodapedagógusok stb.;
– Pedagógiai Szakszolgálatok, korai fejlesztő központok, pszichológiai, pszichiátriai rendelések: pszichológusok, pszichiáterek, gyógypedagógusok, konduktorok stb.;
– Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok: szociális munkások, pszichológusok stb.;
– Gyámhatóság, bíróság: jogi szakemberek, stb.

A képzés egységes: „konzulensi” tevékenységre készít fel, azonban az előzetes szakképzettség meghatározza az alkalmazható kompetenciák „szintjét”:

  • Az egészségügyi pszichológus és/vagy pszichoterapeuta képzettséggel nem rendelkező résztvevők a regulációs zavarok felismerésére, megoldására, de legalább is enyhítésére készülnek fel konzulensi szinten. Ezen túlmenően a képzés érzékenyíti a szakembereket azon esetek feltárására és a továbbküldési lehetőségekre, melyek várhatóan rövidebb vagy hosszabb ideig tartó pszichoterápiás kezelést igényelnek; értve ezalatt a szülők vagy gyermek egyéni terápiáját, család- és párkapcsolati terápiát, vagy pedig szülő-csecsemő / kisgyermek terápiát.
  • A képzett egészségügyi (klinikai, alkalmazott egészségpszichológiai vagy neuropszichológiai) szakpszichológus és pszichoterapeuta végzettséggel rendelkező résztvevők a program elvégzésével a szakmai kompetenciájukat a konzulensi tevékenység mellett a „szülő-csecsemő / kisgyermek terápia” alkalmazásának gyakorlati ismereteivel bővítik.

A képzés további oktatói:

Dr. Danis Ildikó, fejlődéspszichológus, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens, pár- és családterapeuta, relaxációs terapeuta, tudományos főmunkatárs (SE EKK Mentálhigiéné Intézet)

Góczán-Szabó Ildikó, gyógypedagógus, klinikai szakpszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens

Koller Éva, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Prónay Beáta, gyógypedagógus-pszichológus, integrált szülő-csecsemő konzulens, főiskolai docens (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Szakfelelősök:

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete: Dr. Danis Ildikó, tudományos főmunkatárs

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar: Góczán-Szabó Ildikó, oktató